תקנון לתחרות עיצוב לוגו לקבוצה מטיילים בחו״ל עם ילדים

תקנון לתחרות עיצוב לוגו לקבוצה מטיילים בחו״ל עם ילדים

תקנון התחרות

1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל תחרות עיצוב הלוגו בקבוצת הפייסבוק מטיילים בחו״ל עם ילדים (להלן – “התחרות” ו”זירת התחרות” בהתאמה), וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2. תחילתה של התחרות ביום 21.11.2017 וסיומה ביום 1.12.2017 (להלן – “תקופת התחרות”).

3. התחרות וההשתתפות בה:

3.1 בתחרות יכול להשתתף כל משתתף (להלן – “משתתף/ים”) שייכנס לזירת התחרות ויפעל בהתאם להנחיות שם.

3.2 לצורך ההשתתפות בתחרות, יתבקשו המשתתפים להעלות לקבוצת הפייסבוק מטיילים בחו״ל עם ילדים (כתגובה לפוסט שיפרסם את התחרות) לוגו מקורי שהם ייצרו.

3.3 תמונות/תיאורים/טקסטים/סרטונים שיישלחו לתא הדואר הפרטי לא ישתתפו בתחרות.

3.4 על פרסום התגובה להיות מפרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל.

3.5 אין הגבלה על כמות הלוגואים שיכול כל משתתף להעלות ובתנאי שעוצבו לגמרי ע”י המשתתף ולא בא כוחו ו/או באמצעים אלקטרוניים שונים ולא נלקחו ממאגרים ואו פעילויות ישנות ו/או מופעלים באמצעות רובוטים או תוכנות אוטומטיות.

3.6בעלת הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף שאינו פועל לפי כללי תקנון זה ו/או מבצע פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה בכל דרך שהיא, לרבות כפי שמפורט בסעיף 3.3 של כל דין או של זכות על פי דין או שלדעתה פעילותו איננה משרתת את המטרה שלשמה נוצרה הפעילות.

3.7 משתתף שנפסל לא יקבל על כך הודעה ממנהלי התחרות. למשתתף אין ולא תהא כל טענה משום סוג ו/או דרישה אחרת בקשר עם דבר הפסילה ואינו זכאי לפיצוי ואו להסבר מדוע נפסל.

3.8 לחברה תהיה הזכות לבקש מהמשתתף הוכחה לכך שפעל כשורה (כגון בקשת צילומי מסך /לינקים למאגרי תמונות חינם המתעדים את פעילותו).

4. זכייה ופרסים:

4.1 בתום תקופת התחרות, שופטי התחרות (כפי שייקבעו ע”י בעלת הקבוצה) יבחרו משתתף אחד עפ”י שיקול דעתם הבלעדית של השופטים הראוי ביותר לפרס, על סמך מקוריות וייחודיות לוגו.

4.2 השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לפרסום הלוגו והשימוש בו בעתיד עפ”י שיקול דעתה של בעלת הקבוצה.

4.3 מפרסם הלוגו יקבל “קרדיט” בגין פרסומו ורק הוא זכאי במידה שזכה לקבל את הפרס.

4.4 המשתתף שידורג במקום הראשון (“הזוכה”) יהיה זכאי לפרס הבא (“הפרס/ים”): ספר לבחירה מתוך כלל ספרי המשפחה המטיילת, שתישלח בדואר אל כתובת שהזוכה ינקוב.

אין בעלת הקבוצה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שעשוי להיגרם לזוכה בעת מימוש הפרס, והזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי בעלת הקבוצה בעניין זה.

4.7 לצורך מימוש הפרס, שם הזוכה יתפרסם בקבוצת הפייסבוק מטיילים בחו״ל עם ילדים וכתגובה לפוסט בו תתפרסם התחרות.

4.8 נציגי קבוצת הפייסבוק יצרו קשר עם הזוכה בתוך 10 ימי עסקים ממועד סיום התחרות כדי להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת את הפרטים שנמסרו ולקבל את הפרטים הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס.

4.9 במידה שנציגי הקבוצה לא יצליחו ליצור קשר עם הזוכה במשך תקופה של 10 ימי עסקים מתום תקופת התחרות בהתאם לפרטים שמסר המשתתף, אזי בעלת הקבוצה תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד בעלת הקבוצה בקשר עם הפרס. למרות האמור, בעלת הקבוצה זכאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, להאריך את התקופה בה היא תנסה לאתר את המשתתף הזוכה.

4.10 מובהר בזה כי ככל שפרס כלשהו יהיה חייב במס, הרי שסכום המס יחול על הזוכה בפרס באופן בלעדי.

4.11 לבעלת הקבוצה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

4.12 יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי הזוכה לדרוש מאת בעלת הקבוצה להמיר את הפרס בפרס אחר, או לקבלו בכל מחיר במידה ובוטל ואו נמצא כי המשתתף פסול מלקבלו.

5. שונות:

5.1. בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף, כי הוא מסכים לתקנון זה המופיע באתר של מטיילים בחו״ל עם ילדים.

5.2.בעלת הקבוצה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר ו/ואו לבטל את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3.בעלת הקבוצה תהא רשאית לבטל את התחרות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים בתחרות היתה נמוכה מ-20 משתתפים שונים ויחדניים, ו/או בעקבות זיופים ופעילות זדונית אחרת ולמשתתפים לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה כלפי בעלת הקבוצה בגין ביטול התחרות כאמור.

5.4. בעלת הקבוצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.

5.5. רשאים להשתתף בתחרות רק בגירים שעברו את גיל 18.

5.6. בעלת הקבוצה פטורה בזאת מכל טענה או תביעה בכל הקשור לפעילות ולמהלכה, להוציא את התחייבות בעלת הקבוצה למסור את המתנות למשתתפים אשר זכאים לכך בהתאם לתקנון זה.

5.7. מטעמי נוחיות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. האמור בלשון יחד – אף בלשון רבים במשמע.

5.8. בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

5.9. הדין החל הינו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

%d בלוגרים אהבו את זה: